ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion 같은 생각을 가진 투자자들과 토론할 수 있는 활발한 포럼에서 상호 작용하려면 등록하세요.

GT Goodyear Tire and Rubber Company

12.41
-0.20 (-1.59%)
22 5월(5) 2024 - 마감
15분 지연

행사 가격매수가매도가최근 가격중간 가격가격 변동가격 변동 %거래량미결제 약정최근 거래
3.008.1010.709.509.400.000.00 %01-
4.007.109.800.008.450.000.00 %00-
5.006.208.707.907.450.000.00 %08-
6.005.107.800.006.450.000.00 %00-
7.004.106.705.905.400.000.00 %01-
8.003.105.705.104.400.000.00 %023-
9.002.154.603.283.3750.000.00 %09-
10.001.253.603.102.4250.000.00 %075-
11.001.401.702.001.550.000.00 %099-
12.000.650.750.710.70-0.15-17.44 %4080022/05/2024
13.000.200.250.200.225-0.10-33.33 %1292,41222/05/2024
14.000.050.100.060.075-0.04-40.00 %1765,23722/05/2024
15.000.050.050.050.050.000.00 %311,78722/05/2024
16.000.060.250.060.1550.000.00 %0629-
17.000.050.050.050.050.000.00 %0753-
18.000.010.100.010.0550.000.00 %0355-
19.000.000.150.000.000.000.00 %00-
20.000.030.100.030.0650.000.00 %01,329-
25.000.050.050.050.050.000.00 %094-

실시간 토론 및 거래 아이디어: 강력한 플랫폼으로 자신있게 거래하세요.

행사 가격매수가매도가최근 가격중간 가격가격 변동가격 변동 %거래량미결제 약정최근 거래
3.000.030.050.030.040.000.00 %0776-
4.000.000.650.000.000.000.00 %00-
5.000.100.100.100.100.000.00 %0337-
6.000.000.650.000.000.000.00 %00-
7.000.000.150.000.000.000.00 %00-
8.000.100.100.100.100.000.00 %03,602-
9.000.050.100.050.0750.000.00 %0275-
10.000.040.050.040.0450.000.00 %01,592-
11.000.050.100.050.075-0.02-28.57 %1077321/05/2024
12.000.200.250.250.2250.1066.67 %713,93722/05/2024
13.000.700.800.860.750.2643.33 %31,85522/05/2024
14.000.701.801.301.250.000.00 %0145-
15.001.253.902.102.5750.000.00 %01,377-
16.002.304.803.103.550.000.00 %01-
17.003.305.903.604.600.000.00 %027-
18.004.306.804.305.550.000.00 %01-
19.005.407.900.006.650.000.00 %00-
20.006.408.905.907.650.000.00 %00-
25.0011.4013.9011.4012.650.000.00 %00-

최근 히스토리

Delayed Upgrade Clock